Artikel 1 – Definities

Exigoshop.com: de besloten vennootschap Exigoshop.com b.v. gevestigd te (3088GP) Rotterdam, Pottumstraat 18. Opererend onder BTW nummer: NL862469715B01, Kamer van Koophandel KvK 82435561 .
Exigoshop.com site : exigoshop.com
 • Artikel 1- Definities
 • Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
 • Artikel 3 – Gebruik
 • Artikel 4 – Commissie
 • Artikel 5 – Betaling
 • Artikel 6 – Beëindiging exigoshop.com partnerschap
 • Artikel 7 – Gevolgen beëindiging exigoshop.com partnerschap
 • Artikel 8 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 9 – Diversen
 • Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Verkooppartneriedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of
rechtspersoon die de Exigoshop.com voorwaarden verkooppartners heeft aanvaard en door Exigoshop.com als verkooppartner is geaccepteerd om Gebruikers via Links toegang te

verschaffen tot de Exigoshop.com site.

First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst door de website (www.Exigoshop.com) die wordt bezocht door de Gebruiker, met daarin allerlei relevante persoonlijke informatie.
Cookietijd: Is de instelling van de First party cookie dat bepaalt gedurende welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Gebruiker.
Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatstemarketingkanaal via welke de Gebruiker zich toegang heeft verschaft tot de exigoshop.com site.
Artikelen: alle producten die worden aangeboden op de exigoshop.com site.

Link: een elektronische link naar de Exigoshop.com site die de verkooppartner via de site https://exigoshop.com/voorwaarden-verkooppartners/ heeft aangemaakt en via internet
openbaar maakt of openbaar doet maken.

Gebruiker: iedere Gebruiker van Internet die zich via een Link toegang verschaft tot de exigoshop.com site en zodoende één of meer Artikelen koopt van Exigoshop.com.

Content: (een deel van) het aanbod van Artikelen op de Exigoshop.com site, zoals tekst,
afbeeldingen, recensies, downloads, dat Exigoshop.com ten behoeve van het
partnerprogramma ter beschikking stelt via de site exigoshop.com

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een site op Internet beschikt kan zich aanmelden als Exigoshop.com partner.

2.2. Aanmelding als Exigoshop.com partner houdt in dat u de partnervoorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.

2.3. Om als partner te worden ingeschreven dient u:
a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
b. te bevestigen dat u de partnervoorwaarden heeft aanvaard door de Akkoordbutton
aan te klikken;
c. als partner te zijn geaccepteerd door Exigoshop.com.

2.4. Exigoshop.com informeert u in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de
partnervoorwaarden is bevestigd of Exigoshop.com u als partner accepteert.

2.5. Exigoshop.com kan een aanmelding om haar moverende redenen weigeren, zonder
opgave van redenen.

Artikel 3 – Gebruik

3.1. De partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen niet door de partner, maar door exigoshop.com worden verkocht.

3.2. De partner is gerechtigd om de naam exigoshop.com en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van exigoshop.com uitsluitend ten behoeve van het exigoshop.com partnerprogramma te gebruiken op de door exigoshop.com van tijd tot tijd aan te geven wijze. De partner zal daarbij alle aanwijzingen van exigoshop.com steeds opvolgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor exigoshop.com zal kunnen zijn.

3.3. Het is de partner niet toegestaan de naam exigoshop.com en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van exigoshop.com of daarmee overeenstemmende tekens op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s binnen zoekmachines.

3.4. De partner is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden:
Copyright Muze UK Ltd of © Muze UK Ltd.

3.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3, zal de partner de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van
Exigoshop.com en derden respecteren.

3.6. De partner  zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het exigoshop.com partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.7. De prijzen van de Artikelen op de exigoshop.com site kunnen regelmatig wijzigen. De partner draagt de verantwoordelijkheid voor dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen zoals van tijd tot tijd vermeld op de exigoshop.com site. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet juist vermelden van de prijzen van de Artikelen zullen worden verhaald op de partner.

3.8. De partner zal zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor exigoshop.com en/of de partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.9. Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de site van de partner of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de
partner een Link heeft opgenomen:

 1. een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 2. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
 3. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 4. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van exigoshop.com;
 5. auteursrechten, merkrechten of andere rechten van exigoshop.com of enige derde worden geschonden.

Artikel 4 – Commissie

4.1. exigoshop.com meet de verkopen van alle Artikelen door de Gebruiker met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft een Cookietijd van 3 dagen.

4.2. De partner kan aanspraak maken op commissie terzake van alle Artikelen die een Gebruiker heeft gekocht bij Exigoshop.com direct na klikken op de Link of binnen de gestelde cookie tijd, waarbij het last cookie counts principe geldt en de Gebruiker aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artekelen jegens Exigoshop.com heeft voldaan

4.3. Indien de Gebruiker de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt kan de partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende
commissie en dient de Exigoshop.com partner reeds ontvangen commissie terzake aan Exigoshop.com terug te betalen.

4.4. De commissie wordt berekend over de netto verkoopwaarde per productgroep per maand. Het commissietarief is %15. Maar het kan worden gewijzigd als het niet anders wordt vermeld.

4.5. De registratie van de vertoningen, kliks en verkopen via de site https://exigoshop.com/registratie-verkooppartner/ is bindend voor Exigoshop.com en de
partner.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling van de commissie door Exigoshop.com aan de partner zal per maand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de partner heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier. Commissiebedragen van minder dan € 5,00 (zegge: vijf euro) worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 5,00 (zegge: vijf euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 5,00 (zegge: vijf euro) of meer bedraagt. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Exigoshop.com, zijn voor rekening van de partner.

5.2. exigoshop.com is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Exigoshop.com uit welken hoofde an ook te vorderen heeft van de partner.

5.3. exigoshop.comschrijft maandelijks de facturen en stort het bedrag van de verkopen van haar partners na aftrek van de commissie en andere kosten op de bankrekeningen van haar partners zoals beschreven in het registratieformulier.Exigoshop.com kan geen enkel bedrag naar andere bankrekeningen sturen dan het registratieformulier van de partner.

5.4.Betalingen worden gedaan voor de bestellingen die zijn voltooid op de afsluitingsdatums van de rekening. Bestellingen die zijn geannuleerd en volledig zijn terugbetaald voordat ze zijn voltooid, worden niet in aanmerking genomen. Indien er later restitutie plaatsvindt van de gefactureerde en betaalde bestellingen, wordt dit van de rekening van de volgende maand afgeschreven.

5.5. exigoshop.com behoudt zich het recht voor om partners  20% van het restitutiebedrag in rekening te brengen op eventuele restituties.

Artikel 6 – Beëindiging Exigoshop.com partnerschap

6.1. exigoshop.com is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2.Onverminderd haar overige rechten is Exigoshop.com onder meer gerechtigd om het partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval: de partner tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de partnervoorwaarden handelt;

a. de site van de partner naar oordeel van Exigoshop.com in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;

b. Exigoshop.com hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;

c. de partner in het kader van het partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Exigoshop.com en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

6.3. Het partnerschap eindigt direct en automatisch in geval:

a. de partner de wetten en regels van de overheid heeft verbroken;

b. het partnerprogramma is stopgezet.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Exigoshop.com partnerschap

7.1. Indien het partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

a. worden de Link(s) verbroken;

b. is Exigoshop.com gerechtigd om de toegang van de partner tot partner management te blokkeren;

c. kan de partner, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;

d. zal de partner de Content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen;

e. is de partner niet langer gerechtigd om de naam Exigoshop.com en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van Exigoshop.com in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2 te gebruiken.

7.2. Uitsluitend in geval het partnerschap is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.3, zal de partner aanspraak kunnen maken op betaling van commissie terzake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 5,00 bedraagt).

7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen Exigoshop.com en de partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere
partij in verband met de beëindiging van het partnerschap en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. De partner vrijwaart Exigoshop.com voor alle aanspraken
dienaangaande.

8.2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Exigoshop.com, is exigoshop.com niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de partner in verband met deelname aan het partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de
exigoshop.com site, technische storingen, etc.

8.3. De partner staat ervoor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Exigoshop.com terzake van alle
aanspraken dienaangaande.

Artikel 9 – Diversen

9.1. De partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van exigoshop.com en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens exigoshop.com

9.2. De partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap
over te dragen aan een derde, tenzij Exigoshop.com hiervoor haar schriftelijke
toestemming heeft gegeven.

Exigoshop.com is te allen tijde gerechtigd om de partnervoorwaarden te veranderen.
De partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de
gewijzigde partnervoorwaarden voor de partner niet acceptabel zijn, is de

partner gerechtigd het partnerschap te beëindigen. Indien de partner niet tot

beëindiging van het partnerschap overgaat, wordt de Exigoshop.com partner

geacht de gewijzigde partnervoorwaarden te hebben aanvaard.

9.3. Indien enige bepaling van deze partnervoorwaarden in strijd mocht zijn met

toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in
overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking
van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De partnervoorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de

bevoegde Nederlandse rechter.